Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vzdělávacího rodinného centra Domeček   

vedeného fyzickou osobou Bc. Dominikou Tóthovou,

se sídlem: Dobršín 17, 342 01 Dobršín,      

identifikační číslo: 17262224        

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě přihlášky do vybraného kurzu (dále jen „přihláška“), jež byla vyplněna jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) a předána fyzické osobě kurzy nabízející (dále jen „prodávající”).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí přihlášky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, ne však bez předešlého upozornění o změnách.
 2. PŘIHLÁŠKA DO KURZU – SKRZE WEBOVÉ ROZHRANÍ
  1. Webové rozhraní www.centrumdomecek.cz (dále jen „web”), spravované prodávajícím, obsahuje informace o službách centra, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů a webinářů. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu.
  2. Pro přihlášení do kurzu či na webinář vyplní kupující přihlášku skrze webové stránky. Přihláška obsahuje zejména:
   1. informace o službě (vybraný kurz či webinář)
   2. osobní informace – vlastní údaje a údaje o dítěti, fakturační adresa
   3. vybraný den a čas kurzu či webináře
  3. Odesláním přihlášky potvrzuje kupující správnost vyplněných údajů a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad o ochraně osobních údajů, které jsou uvedeny na webu a jsou nedílnou součástí přihlášky. Zároveň kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami bez jakýchkoliv výhrad.
  4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením vyplněné přihlášky prodávajícímu.
 3. PŘIHLÁŠKA DO KURZU – VYPLNĚNÍ TIŠTĚNÉ PŘIHLÁŠKY

3.1. V případě, že kupující vyplní přihlášku v tištěné podobě (např. při návštěvě centra), platí stejné podmínky jako v bodě č.2. Prodávající je zároveň povinen sdělit kupujícímu cenu vybrané služby a předložit tištěnou verzi Zásad o ochraně osobních údajů k nahlédnutí spolu s Obchodními podmínkami.

 1. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu za vybrané služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 309046138/0300,(dále jen „účet prodávajícího“).

 1. Jedná – li se o kurz, hradí kupující plnou cenu prostřednictvím vystavené faktury, která je zaslána prodávajícím na uvedený email kupujícího. Jedná – li se o skupinový kurz, je cena splatná nejpozději 14 dní před zahájením kurzu. V případě, že kupující do kurzu nenastoupí, platí podmínky z bodu 5. Jedná – li se o individuální kurz, je cena splatná nejpozději jeden den před zahájením kurzu.
 2. Jedná – li se o webinář, hradí kupující cenu prostřednictvím vystavené faktury, která je zaslána prodávajícím na uvedený e-mail kupujícího. V případě vystavené faktury je cena je splatná nejpozději den před zahájením webináře na účet prodávajícího.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 5. ZÁNIK KUPNÍ SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY
  1. Tato kupní smlouva automaticky zaniká v případě, že kupující neuhradí cenu za vybraný kurz do stanovené lhůty a za podmínek uvedených v bodě 4. Prodávajícímu zároveň nevzniká žádný nárok na uhrazení těchto služeb kupujícím. Kupující nenastoupí do vybraného kurzu, webináře.
  2. V případě, že kupující uhradí plnou částku za skupinový kurz, ale rozhodne se do kurzu nenastoupit, jsou storno podmínky následující:
 • deset nebo více dnů před započetím kurzu – prodávající vrací kupujícímu částku v plné výši
 • 9 – 7 dnů před započetím kurzu – prodávající vrací kupujícímu částku ve výši 80%
 • 6 – 4 dnů před započetím kurzu – prodávající vrací kupujícímu částku ve výši 50%
 • 3-0 dnů před započetím kurzu – prodávajícímu zůstává 100% z uhrazené částky
 1. Nastoupí – li kupující do kurzu, tzn. absolvuje alespoň jednu lekci kurzu, připadá uhrazená cena prodávajícímu v její plné výši bez ohledu na to, zda kupující absolvuje celý kurz či nikoliv. V případě zmeškaných lekcí platí podmínky z bodu 6.
 2. Jedná – li se o webinář, tato kupní smlouva automaticky zaniká v případě, že kupující neuhradí cenu za webinář nejpozději den před zahájením webináře prostřednictvím vystavené faktury. Prodávajícímu zároveň nevzniká žádný nárok na uhrazení ceny za webinář kupujícím.
 • 6. NÁHRADY LEKCÍ A WHATSAPP SKUPINA
  1. Pokud nemůže kupující dorazit na jednu či více lekcí, je povinen informovat o absenci prodávajícího, a to výhradně prostřednictvím SMS zprávy, nejpozději 1 den před plánovanou absencí a do 17:00. Pokud se kupující omluví později či se neomluví vůbec, nemá nárok na náhradu zmeškaných lekcí.
  2. Prodávající nabídne náhradní lekci s časovou rezervou nejméně 1 den před jejím konáním. V případě, že kupující nevyužije za dobu konání vlastního kurzu (cca 10 týdnů) nabízených náhradních termínů, nemá dále nárok na náhradu zdarma. Tyto podmínky platí i v případě, že si kupující nestihne náhradní lekce během 10 týdnů vybrat, např. z důvodu dlouhodobé nemoci. Zmeškané lekce si může nahradit v dalším čtvrtletí, je ovšem povinen je také uhradit.
  3. Zmeškanou lekci si může kupující nahradit pouze na jiném kurzu než na který je přihlášen, a to z důvodu, že každý kurz probíhá pouze jednou týdně. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s tímto způsobem náhrady.
  4. V případě, že je lekce zrušena ze strany prodávajícího (např. z důvodu státních svátků, nemoci lektorky apod.), je prodávající povinen zajistit náhradu za zmeškanou lekci.
  5. V případě, že se kupující přihlásí na náhradní lekci a na tuto nedorazí/neomluví se alespoň 24h předem, tato náhradní lekce mu propadá a nelze ji dále nahradit.
  6. K tomu, aby prodávající zajistil co nejlépe možnost náhradních lekcí pro kupující, zřizuje prodávající whatsapp skupinu určenou pro všechny, kteří se řádně omluvili. Prodávající postupně přidává (a také odebírá) omluvené do skupiny a následně nabízí náhradní termíny. V této skupině komunikuje prodávající s kupujícími výhradně pro účely náhrad lekcí, skupina nemá žádný jiný účel. Ten, kdo má o nabídnutou náhradní lekci zájem a jako první se o náhradu do skupiny přihlásí, má přednost před ostatními, atd.
  7. Nastoupením do kurzu uděluje kupující svůj souhlas s přidáním do whatsappové skupiny za účely popsanými výše. V případě, že kupující tuto možnost odmítá, nebude do skupiny přidán a prodávající není povinen mu náhrady lekcí jakkoliv zajišťovat.
  8. Po skončení všech kurzů nabízí prodávající jednu extra lekci navíc pro každý kurz (v jedenáctém týdnu od začátku kurzů). Tato extra lekce je určena těm, kteří si nestihli vybrat všechny náhrady. Pokud i přesto neproběhne u všech kupujících plná náhrada za jejich zmeškané lekce, nevzniká prodávajícímu žádná povinnost lekce kupujícím dále jakkoliv kompenzovat, vynahrazovat, vracet platbu apod.

7. ÚČAST SOUROZENCŮ NA LEKCÍCH

 1. Pokud se kupující rozhodne vzít s sebou na lekci výjimečně sourozence, (a to výhradně po domluvě s prodávajícím) platí následující podmínky:
 • pro kojence a batolátka je lekce zdarma
 • pro děti samostatně chodící a starší sourozence – kupující hradí za sourozence lekci v plné její výši. Cenu lekce určuje prodávající, který je povinen ji sdělit kupujícímu před konáním lekce.

2.Kupující je povinen řídit se těmito podmínkami, danou částku uhradí před konáním lekce.

Přihlášením se do kurzu či na webinář potvrzuje kupující svůj souhlas s výše uvedenými Obchodními podmínkami v plné výši, zavazuje se je respektovat po celou dobu konání kurzu, na který je přihlášen, je si vědom svých práv a povinností.